กรมอนามัย
Department of Health

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health
สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
 

คลิ๊กเพื่ออ่านหลักเกณฑ์

 

ชื่อสถานประกอบการ *


ประเภทสถานประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐาน

เลขทะเบียนนิติบุคคล

ประเภทกิจการ *

ที่อยู่

ที่ตั้ง

จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
E-Mail

พนักงาน

สัญชาติ ชาย หญิง รวม
ไทย
พม่า
กัมพูชา
ลาว
เวียดนาม
อื่นๆ
รวม


ผู้ประสานงาน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
แผนก/ฝ่าย
โทรศัพท์

E-Mail * ใช้สำหรับยืนยันการสมัครและลืมรหัสผ่าน

ชื่อเข้าใช้งานระบบ

User *
Password *