กรมอนามัย
Department of Health

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health
สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
 
แสดงผลการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  ระดับประเทศ
ที่ได้คะแนนเต็มตามเกณฑ์ฯ ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563
ภาพรวมทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวนสถานประกอบการที่ดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ
รวมทั้งหมด
 
รวมทั้งหมด
0
 

จำนวนแรงงานจำแนกรายเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
จำนวนสถานประกอบการที่ดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ที่ได้คะแนนเต็ม ตามข้อเฉลี่ย
หมวดที่ 1 การสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน การใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน

หมวดที่ 2 ปลอดโรค

หมวดที่ 3 ปลอดภัย

หมวดที่ 4 กายใจเป็นสุข
ไม่พบข้อมูล
ลำดับ สคร. ชื่อสถานบริการ ประเภท จังหวัด ระดับ
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์การพัฒนา