กรมอนามัย
Department of Health

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health
สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
 


ระยะเวลา การดำเนินการ ผู้ดำเนินการ
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
  1. สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบ Online หรือ ยื่นใบสมัครที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่
  2. ทีมพี่เลี้ยงเข้าแนะนำและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานแก่ สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  1. สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
  2. - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
    - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
    - โรงพยาบาลทุกระดับในพื้นที่
มกราคม - มีนาคม 2566 สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน พัฒนาตนเองตามเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
เมษายน - กรกฎาคม 2566 สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ขอรับรองการดำเนินงาน ผ่านระบบประเมิน Online ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมิน สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ศูนย์อนามัย
สิงหาคม - กันยายน 2566 สรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรค


หลังจากที่สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทีมพี่เลี้ยงของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ จะประสานและแนะนำการดำเนินงานตามเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงาน ของโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563 โดยหากในระหว่างการพัฒนานั้น สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน มีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ได้ตลอดเวลา ซึ่งคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทั้งหมด สามารถ Download ได้ใน Website ของ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม


3.1 เมื่อสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน (Audit Checklist) ของโครงการฯ แล้ว ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะต้องยื่นแนบเอกสารหลักฐานผลการดำเนินงานเพื่อ ขอรับรองโครงการฯ ตามหัวข้อของเกณฑ์การประเมิน ในระบบการประเมิน Online ของ Website กองโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
3.2 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ศูนย์สุขภาพจิต และศูนย์อนามัย จะตรวจสอบหลักฐานผลการดำเนินงานของสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในระบบ การประเมิน Online และเมื่อผ่านการตรวจสอบหลักฐานในขั้นนี้ แล้ว ทางคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน จัดทำหนังสือแจ้งกลับไปยังสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน เพื่อแจ้งวันในการเข้าตรวจประเมิน ณ สถาน ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
3.3 การรับรองคุณภาพการตรวจประเมินฯ นั้น จะดำเนินการโดย ทีมผู้รับผิดชอบของกองโรคจาก การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และอาจประสานงานผู้เชี่ยวชาญของกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต ในการร่วมรับรองคุณภาพการตรวจประเมินในแต่ละครั้ง
ทั้งนี้ การรับรองคุณภาพการตรวจประเมินนั้น ทีมผู้รับผิดชอบงานของกองโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานระดับส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการร่วม สังเกตการณ์ กับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในแต่ละเขต ร้อยละ 25 ของจำนวนสถานประกอบการ/ วิสาหกิจชุมชน ที่ยื่นขอรับรองฯ ของเขตนั้น โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จะประสานงาน เป็นหนังสือ เพื่อแจ้งการขอร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรค อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันตรวจประเมิ

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับรองโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข พ.ศ. 2566 นั้น ต้องเป็นเอกสารผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินฯ ย้อนหลัง 2 ปี คือ ปี 2564 – 2565 โดยอนุโลมในหัวข้อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ให้ใช้ผลการ ดำเนินงานในปีปัจจุบันประกอบการพิจารณาได้ ซึ่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับรองฯ ทั้งหมดนั้น ต้องแนบในระบบการประเมิน Online ของ Website กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เท่านั้น

5. ประเภทของรางวัล ประกอบด้วย
5.1 รางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรระดับประเทศ ประเภท โล่เงิน คือ สถานประกอบการ/ วิสาหกิจชุมชนที่มีผลการดำเนินงานได้รับคะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 80 – 89
5.2 รางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรระดับประเทศ ประเภท โล่ทอง คือ สถานประกอบการ/ วิสาหกิจชุมชนที่มีผลการดำเนินงานได้รับคะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป และได้คะแนนเต็มในหัวข้อที่กำหนด
5.3 โดยอายุการรับรองของโครงการฯ คือ 3 ปี หากสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์ ขอรับรองการดำเนินงานต่อเนื่อง สามารถยื่นความประสงค์ได้ตามขั้นตอนในข้อที่ 6 และ หากมีผลการดำเนินงาน ได้รับคะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป และได้คะแนนเต็มในหัวข้อที่กำหนด จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและ ประกาศนียบัตรระดับประเทศ ประเภท โล่ทอง 3 ปีต่อเนื่อง 6 ปีต่อเนื่อง 9 ปีต่อเนื่อง และ .... ปีต่อเนื่อง จนกว่าจะยุติการขอรับรอง

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
(1) กลุ่มอาชีวอนามัยแรงงานในระบบและสื่อสารความเสี่ยง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
เบอร์โทรศัพท์ 02 – 5903866 หรือ E-mail : occ.media2022@gmail.com
(2) สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ของท่าน